Klub gimnastyczny i sportowy
Westerland/Sylt e.V.

Statut Turn- und Sportverein Westerland/Sylt e. V.

§ 1 Nazwa, siedziba, rok obrotowy

 1. Klub nosi nazwę „Turn- und Sportverein Westerland/Sylt e. V.” Został założony 27 listopada 1883 roku. Nosi skrót „TSV Westerland/Sylt”. Barwy klubu to niebieski i biały. Jest wpisany do rejestru stowarzyszeń sądu rejonowego we Flensburgu pod numerem 156. Flensburg jest miejscem jurysdykcji dla wszystkich kwestii prawnych dotyczących stowarzyszenia i wszystkich czynności prawnych dokonywanych z nim.
 2. Stowarzyszenie ma siedzibę w gminie Sylt. Jego e-mail jest info@tsv-westerland.de. Adres internetowy to www.tsv-westerland.de.
 3. Stowarzyszenie jest neutralne politycznie, etnicznie i wyznaniowo.
 4. W ramach członkostwa w stowarzyszeniach zawodowych Związkowego Związku Sportowego Szlezwik-Holsztyn, którego sporty są uprawiane w klubie, stowarzyszenie uznaje ich statuty i przepisy.
 5. Rokiem budżetowym stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

§ 2 Cel, zadania i zasady stowarzyszenia

 1. Podstawą pracy stowarzyszenia jest zaangażowanie wszystkich członków stowarzyszenia w wolny demokratyczny porządek podstawowy. Stowarzyszenie odrzuca aspiracje i zobowiązania o charakterze partyjno-politycznym, wyznaniowym i gospodarczym, a także wszelkie formy szkolenia wojskowego. Stowarzyszenie zdecydowanie sprzeciwia się wszelkim tendencjom ekstremistycznym. Stowarzyszenie oferuje członkostwo tylko tym osobom, które są zobowiązane do przestrzegania tych zasad. Członkowie organizacji ekstremistycznych dowolnej orientacji politycznej, a także członkowie organizacji rasistowskich i ksenofobicznych lub grup religijnych nie mogą zostać członkami stowarzyszenia. Stowarzyszenie realizuje wyłącznie i bezpośrednio cele charytatywne w rozumieniu sekcji „Cele uprzywilejowane podatkowo” Ordynacji podatkowej. Nie realizuje przede wszystkim własnych celów gospodarczych i nie dąży do osiągnięcia zysku. Stowarzyszenie zbiera składki od swoich członków. Co do zasady jego organy działają na zasadzie dobrowolności. Przepisy uzupełniające określa § 3.
 2. Celem stowarzyszenia jest promowanie sportu, dobra młodzieży, opieki zdrowotnej i kultury
 3. TSV spełnia swój cel, wypełniając w szczególności następujące zadania:
  a) Promocja i opieka nad młodzieżą
  b) Organizacja uporządkowanej gimnastyki, ćwiczeń sportowych i gier
  c) Organizacja wykładów, kursów i imprez sportowych
  d) Szkolenie i delegowanie odpowiednio przeszkolonych i doświadczonych trenerów, trenerów i nauczycieli sportowych
  e) Współpraca z politykami i społeczeństwem oraz ich instytucjami
  f) Public Relations
 4. Klub może utworzyć oddzielny dział młodzieżowy, w którym wydarzenia kulturalne mogą odbywać się poza zakresem gimnastyki i opieki sportowej.
 5. Stowarzyszenie jest bezinteresownie aktywne; nie realizuje przede wszystkim własnych celów gospodarczych.
 6. W celu rozszerzenia i poprawy usług sportowych dla swoich członków, stowarzyszenie może dążyć do uczestnictwa, członkostwa i syndykatów z / z organizacjami i klubami, które mają charakter non-profit. Stowarzyszenie uznaje ich statut (statuty).
 7. Członkowie zarządu, którzy pracują również jako trenerzy/instruktorzy sportowi lub trenerzy w klubie, mogą otrzymywać dopuszczalne wynagrodzenie trenerskie zgodnie z przepisami ustawowymi dla osób zatrudnionych marginalnie.
 8. a) Jednym z jego zadań i celów jest dołożenie wszelkich starań, aby zrealizować nowy Dom Młodzieży jako miejsce spotkań klubowej i niezależnej pracy z młodzieżą oraz prowadzić go wraz z innymi organizacjami młodzieżowymi i gminą Sylt.
  b) TSV Westerland/Sylt e.V. jest gotowa negocjować przystąpienie i założenie nowych, współczesnych stowarzyszeń klubów sportowych.

§ 3 Wykorzystanie środków finansowych

 1. Środki stowarzyszenia mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele określone w statucie. Członkowie nie otrzymują żadnych świadczeń z funduszy stowarzyszenia.
 2. TSV wypełnia powierzone mu zadania ze środków własnych oraz środków zewnętrznych przyznanych mu przez okręgowy związek sportowy, gminę Sylt, sponsorów i inne organizacje administracji powierniczej.
 3. Żadnej osobie nie mogą sprzyjać wydatki, które są obce celom TSV lub nieproporcjonalnie wysokie wynagrodzenie.
 4. Na wniosek Zarządu Walne Zebranie może postanowić, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą i budżetową, o odpłatnym wykonywaniu organów Stowarzyszenia w zamian za wypłatę zryczałtowanego dodatku z tytułu wydatków.
 5. Ponadto członkowie zarządu i pracownicy stowarzyszenia mają prawo do zwrotu wydatków zgodnie z § 670 BGB za takie wydatki, które ponieśli w wyniku swojej pracy dla stowarzyszenia. Zwroty są zazwyczaj przyznawane, jeśli wydatki są udowodnione za pomocą weryfikowalnych dokumentów i oświadczeń. Członkowie i pracownicy muszą przestrzegać zasady oszczędności. Zarząd może, w drodze uchwały, ustalić ryczałty na wydatki w zakresie możliwości podatkowych.
 6. W razie potrzeby i biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą i budżetową, zarząd może udzielać zamówień na działalność na rzecz stowarzyszenia osobom trzecim w zamian za odpowiednie wynagrodzenie lub wynagrodzenie.
 7. W celu realizacji zadań zarządczych i kierowania biurem zarząd jest uprawniony do zatrudniania pracowników etatowych dla administracji oraz pełnoetatowych nauczycieli sportu w zakresie możliwości budżetowych. Zarząd jest uprawniony do kierowania zgodnie z prawem pracy zgodnie z § 26 BGB.

§ 4 Członkowie

 1. TSV wyróżnia:
  – pełnoprawni członkowie
  – Członkowie stowarzyszeni
  – Członkowie Honorowi i Honorowi Przewodniczący
  Pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna. Rada dyrektorów decyduje o pisemnym wniosku o członkostwo, który może przekazać decyzję kierownictwu. Członkiem stowarzyszonym może być organizacja non-profit, placówka opieki nad osobami starszymi i placówka opieki zdrowotnej. Walne Zgromadzenie decyduje o przyjęciu. Osoba fizyczna może zostać członkiem honorowym lub honorowym przewodniczącym, jeśli zasłużyła się na rzecz promocji sportu w TSV Westerland. Powołania na członka honorowego lub przewodniczącego honorowego dokonuje walne zgromadzenie zgodnie z propozycją zarządu. Powołanie na członków honorowych/przewodniczących honorowych jest dożywotnie, wymaga większości 2/3 obecnych członków. Stowarzyszenie ma wytyczne dotyczące porządku honorowego, który może zostać zmieniony tylko przez walne zgromadzenie z większością 2/3 obecnych członków.

§ 5 Prawa i obowiązki członków

 1. Każdy członek ma prawo do uprawiania wszystkich sportów uprawianych w klubie. Warunkiem jest właściwe członkostwo w stowarzyszeniu. Prawa członka nie podlegają przeniesieniu.
 2. Każdy członek ma obowiązek:
  a) aktywne wspieranie Stowarzyszenia w wypełnianiu jego zadań wynikających z niniejszego Statutu
  b) przestrzegania postanowień niniejszego statutu
  c) stosowanie się do uchwał organów Stowarzyszenia
  d) sumiennego wykonywania powierzonego mu urzędu;
  e) Członkowie stowarzyszenia zobowiązani są do terminowego opłacania składek członkowskich. TSV musi uzyskać upoważnienie do polecenia zapłaty SEPA do celów pobierania składek. Wysokość składek rocznych i termin ich wymagalności określa Walne Zgromadzenie.

§ 6 Środki

 1. Następujące środki mogą zostać nałożone na członków, którzy naruszają statut lub regulamin zarządu lub zachowują się w sposób niekorzystny dla stowarzyszenia przez zarząd po uprzednim wysłuchaniu:
  a) Ostrzeżenie
  b) Odniesienie
  c) Zamknięcia / zakaz miejsc / hal
  d) Wyłączenie
  W szczególności członek może zostać wydalony ze stowarzyszenia, jeśli wykazuje niehonorowe zachowanie wewnątrz lub na zewnątrz stowarzyszenia. Takie zachowanie uważa się za mające miejsce w szczególności wtedy, gdy członek uczestniczy w wydarzeniach ekstremistycznych lub innych dyskryminujących wydarzeniach lub wykazuje taką postawę, np. poprzez noszenie lub eksponowanie lewicowych/prawicowych znaków i symboli ekstremistycznych lub jest członkiem jednej z organizacji wymienionych lub porównywalnych zgodnie z § 2 niniejszego statutu.
 2. decyzję w sprawie środków określonych w lit. b), c) oraz d) zawiadamia się listem poleconym, podając powody odwołania i instrukcje dotyczące sposobu odwołania.
 3. W przypadku naruszeń przez członków Zarządu, Walne Zgromadzenie działa na wniosek co najmniej 5% członków posiadających prawo głosu.

§ 7 Wypowiedzenie członkostwa

Koniec członkostwa
a) po śmierci członka;
b) przez dobrowolną rezygnację;
c) przez wydalenie ze Stowarzyszenia
Dobrowolna rezygnacja następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi. Jest to dozwolone tylko na koniec kwartału kalendarzowego z zachowaniem czterotygodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rezygnacji małoletnich do 14 roku życia wymaga podpisu przedstawicieli ustawowych. Członek może zostać wydalony z klubu za istotne naruszenie obowiązków ustawowych, za poważne naruszenie interesów stowarzyszenia lub za rażąco niesportowe zachowanie. Rada decyduje o wyłączeniu. Przed podjęciem decyzji musi on dać członkowi możliwość wypowiedzenia się ustnie lub pisemnie, członek musi zostać o to poproszony na piśmie z minimalnym okresem wypowiedzenia wynoszącym 10 dni. Decyzja o wykluczeniu musi być uzasadniona na piśmie lub przesłana członkowi listem poleconym. Od decyzji przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego; Musi ono zostać sporządzone na piśmie w terminie trzech tygodni od wysłania decyzji. Walne Zgromadzenie podejmuje ostateczną decyzję. Członek może również zostać wykluczony, jeżeli zalega z płatnościami składek lub opłat w wysokości przekraczającej sześć miesięcznych składek pomimo dwóch pisemnych upomnień ze strony Zarządu. O wykluczeniu może zadecydować komisja tylko wtedy, gdy upłynęły trzy miesiące od drugiego pisma przypominającego, które musi zawierać odniesienie do wykluczenia. Obowiązek uiszczenia składek, opłat i innych usług, które stały się wymagalne, nadal istnieje w przypadku rezygnacji i wykluczenia.

§ 8 Organy Stowarzyszenia

Organami stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie
b) V zostało nabyte

§ 9 Zarząd

 1. Zarząd w rozumieniu § 26 BGB składa się z:
  – przewodniczący
  – Wiceprzewodniczący
  – skarbnik
  Stowarzyszenie jest reprezentowane wspólnie w sądzie i poza nim przez dwóch z trzech wymienionych członków zarządu. Mają oni prawo do delegowania uprawnień w ramach budżetu.
 2. Rozszerzona plansza składa się z:
  – członkowie zarządu w rozumieniu § 26 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego)
  – rzecznik prasowy i public relations
  – radca prawny
  – Strażnik Młodzieży
  – konsultant ubezpieczeniowy
  – przedstawiciel seniorów,
  – Honorowy Przewodniczący
  – członek honorowy
  Pełnoetatowi nauczyciele wychowania fizycznego pełnią rolę doradczą w rozszerzonym umyśle. Rozszerzony zarząd pozostaje na stanowisku do czasu nowych wyborów zgodnie ze statutem. Uprawnieni są tylko członkowie stowarzyszenia, którzy ukończyli 18 lat. Dopuszczalny jest ponowny wybór rozszerzonego członka Zarządu. Jeżeli członek zarządu rozszerzonego zrezygnuje w trakcie kadencji, zarząd poproszony wybiera zastępcę członka ze stanu członków stowarzyszenia, który przejmie jego obowiązki tymczasowo na pozostałą kadencję ustępującego członka. Z kolei Walne Zgromadzenie wybiera:
  W latach parzystych
  – Wiceprzewodniczący
  – rzecznik prasowy i public relations
  – radca prawny
  – konsultant branży ubezpieczeniowej
  W latach nieparzystych
  – przewodniczący
  – skarbnik
  – Strażnik Młodzieży
  – przedstawiciel seniorów

§ 10 Walne Zgromadzenie

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku do 31 maja.
 2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie odbywa się, jeżeli wymaga tego interes stowarzyszenia i zwołuje go zarząd lub jeżeli 1/4 członków wystąpi o to na piśmie do zarządu, podając przyczyny.

§ 11 Kompetencje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest odpowiedzialne w szczególności za:
  – Przyjmowanie sprawozdań Zarządu
  – Otrzymanie sprawozdania audytorów
  – Absolutorium i wybór zarządu wykonawczego i rozszerzonego zarządu
  – Wybór biegłych rewidentów
  – Ustalanie składek, opłat i terminów ich wymagalności
  -Zmiany
  – Decyzja o wykluczeniu członków w sprawach odwoławczych
  – Mianowanie członków honorowych i honorowego przewodniczącego (przewodniczących)
  – Podejmowanie decyzji w sprawie wniosków
  – Rozwiązanie stowarzyszenia
  – Uczestnictwo, członkostwo i syndykaty z / z innymi organizacjami i klubami lub po ich opuszczeniu
  – Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
  Po jego zakończeniu protokół jest dostępny do wglądu w dowolnym momencie w biurze i można go obejrzeć na stronie internetowej stowarzyszenia.

§ 12 Zwoływanie walnych zgromadzeń

Walne zgromadzenia zwoływane są poprzez publikację porządku obrad w dzienniku. Musi upłynąć co najmniej 14 dni między datą publikacji gazety a datą spotkania. Wnioski o zmianę Statutu muszą być zgłaszane dosłownie, z podaniem postanowień, które mają zostać zmienione, lub publikowane w Internecie w tym samym terminie.

§ 13 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Rada Dyrektorów może zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie w dowolnym czasie. Posiedzenie to musi zostać zwołane, jeżeli wymaga tego interes stowarzyszenia lub jeżeli zarząd zażąda na piśmie zwołania jednej czwartej wszystkich członków, podając cel i przyczyny. Postanowienia §§ 10, 11, 12 i 14 statutu tego stowarzyszenia stosuje się odpowiednio do nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 14 Tryb i uchwała walnych zgromadzeń

 1. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Prezes Zarządu lub, jeżeli nie może on uczestniczyć, jego zastępca. Jeżeli żaden z tych członków rady nie jest obecny, posiedzenie wyznacza przewodniczącego zwykłą większością głosów obecnych członków.
 2. Walne Zgromadzenie ma kworum niezależnie od liczby obecnych członków. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych członków; W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego posiedzenia. Uważa się, że wstrzymanie się od głosu nie zostało oddane. W przypadku wyborów 1/3 obecnych członków musi wyrazić zgodę na złożenie wniosku o głosowanie tajne. Zmiany w statucie mogą być uchwalane większością 2/3 obecnych członków. Do rozwiązania stowarzyszenia wymagana jest większość 2/3 obecnych członków stowarzyszenia.
 3. Wnioski o zmianę statutu mogą być głosowane tylko wtedy, gdy zostały otrzymane na piśmie przez Zarząd Stowarzyszenia na cztery tygodnie przed walnym zgromadzeniem. W zaproszeniu na walne zgromadzenie należy je przekazać na piśmie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia przed walnym zgromadzeniem lub można je obejrzeć w biurze stowarzyszenia i opublikować w Internecie.
 4. O uczestnictwie, członkostwie i syndykatach w rozumieniu § 2 ust. 6 niniejszego statutu może zadecydować zwykła większość.

§ 15 Obowiązki Zarządu

 • Zarząd Stowarzyszenia
 • Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia
 • Reprezentacja Stowarzyszenia
 • Przygotowanie, przedstawienie budżetu i wykonanie po podjęciu decyzji
 • Przyjmowanie członków
 • Wykluczenie członków
 • Opracowanie i przyjęcie Regulaminu Wewnętrznego i Etycznego
 • Powoływanie członków Zarządu w przypadku przedwczesnej rezygnacji z funkcji
 • W przypadku ważnych osobistych decyzji personalnych i podstawowych spraw biznesowych, a także spraw sądowych i pozasądowych, Zarząd ponosi wyłączną odpowiedzialność za decyzje podejmowane większością głosów. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 16 Zadania rozszerzonego Zarządu

 1. Rozszerzony Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach zwoływanych na piśmie. Zarząd rozszerzony decyduje o utworzeniu nowych działów. Rozszerzony Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia poszerzonego zarządu. Organizuje i nadzoruje działalność departamentów, proponuje szefów wydziałów Zgromadzeniu Ogólnemu i jest uprawniony do powoływania komitetów do określonych celów. Może również przyjąć wiążący regulamin wewnętrzny.
 2. Wszystkie ważne uchwały poszerzonej rady muszą być rejestrowane w celach dowodowych i podpisywane przez sekretarza i przewodniczącego posiedzenia.
 3. Regularne rozszerzone posiedzenia zarządu (co najmniej raz na kwartał) muszą się odbywać, a dodatkowe rozszerzone posiedzenia zarządu mogą być zwoływane w dowolnym czasie na wniosek członka zarządu i/lub co najmniej 3 członków rozszerzonego zarządu.
 4. Zarząd rozszerzony ma obowiązek poinformować szefów niezależnych działów, którzy sami nie są członkami zarządu. W tym celu są oni informowani co najmniej dwa razy w roku o ważnych sprawach personalnych, organizacyjnych i finansowych oraz zapraszani na odpowiednie spotkania.

§ 17 Prawo głosu i uprawnienia

 1. Prawo głosowania mają wyłącznie członkowie zwyczajni, którzy ukończyli 16 lat. Prawo głosowania może być wykonywane wyłącznie osobiście, przeniesienie głosów przez pełnomocnika nie jest możliwe.
 2. Wszyscy członkowie naturalni, którzy ukończyli 18 lat, mogą zostać wybrani.

§ 18 Biegły rewident

Walne Zgromadzenie wybiera biegłego rewidenta pieniężnego na okres 1 roku. Nie mogą być członkami Rady Dyrektorów ani komisji przez nią wyznaczonej. Reelekcja jest dopuszczalna. Audytorzy muszą kontrolować rejestr kasowy stowarzyszenia, w tym księgi i pokwitowania, co najmniej raz w roku obrotowym i składać sprawozdania zarządowi na piśmie. Audytorzy przedkładają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z audytu i, jeśli transakcje gotówkowe są prawidłowo przeprowadzane, żądają absolutorium skarbnika i innych członków Zarządu.

§ 19 Regulamin/wytyczne

 1. W celu realizacji statutu zarząd rozszerzony może wydawać regulaminy wewnętrzne, regulaminy składkowe oraz regulaminy korzystania z obiektów sportowych.
 2. O regulaminie/wytycznych decyduje większość 2/3 członków zarządu rozszerzonego. Ponadto rozszerzona rada może wydać dalsze regulaminy/wytyczne.
 3. Stowarzyszenie może zlecić profesjonalnym doradcom podatkowym / księgowym tak efektywnie kosztowo, jak to możliwe w przypadku zarządzania podatkowego i księgowego obowiązkowymi zadaniami, które nie mogą być wykonywane na zasadzie dobrowolności.

§ 20 Zarządzanie/Biuro/Inne zadania

 1. Stowarzyszenie może, w drodze uchwały zarządu, przejąć zadania administracyjne innych klubów sportowych za odpisem na wydatki.
 2. Stowarzyszenie dąży do utrzymania lokalnego biura związanego z gminą Sylt.
 3. Stowarzyszenie jest uprawnione do utrzymywania, promowania, dzierżawienia lub nabywania nieruchomości, które służą orientacji sportowej i non-profit. Uchwałą walnego zgromadzenia stowarzyszenie może podnajmować lub dzierżawić nieruchomości klubom sportowym i non-profit na wyspie Sylt, pod warunkiem, że służy to zwiększeniu rentowności i nie zagraża statusowi non-profit stowarzyszenia.

§ 21 Sporządzanie protokołów uchwał

Należy sporządzić protokół uchwał walnych zgromadzeń i zarządu, z podaniem miejsca, czasu i wyników głosowania. Protokół ten pochodzi od Prezesa Zarządu. lub przewodniczącego zgromadzenia i sekretarza wyznaczanego każdorazowo przez przewodniczącego zarządu lub przewodniczącego zgromadzenia;
znak.

§ 22 Rozwiązanie Stowarzyszenia

Decyzja o rozwiązaniu stowarzyszenia może nastąpić wyłącznie na walnym zgromadzeniu większością głosów określoną w § 14 ust. 2 niniejszego statutu. W przypadku rozwiązania stowarzyszenia likwidację przeprowadzają członkowie zarządu działający w momencie podjęcia uchwały o rozwiązaniu w rozumieniu § 26 BGB. W przypadku rozwiązania stowarzyszenia lub zaprzestania jego dotychczasowych celów uprzywilejowanych podatkowo, majątek stowarzyszenia przechodzi na gminę Sylt, która wykorzystuje je bezpośrednio i wyłącznie na cele charytatywne wymienione w § 2 ust. niniejszego statutu.

§ 23 Ochrona danych

TSV Westerland gromadzi, przetwarza, przechowuje, modyfikuje i przekazuje dane osobowe i dane dotyczące sytuacji osobowej i faktycznej swoich członków i osób fizycznych w celu realizacji swojego statutowego celu i zadań. Poprzez swoje członkostwo i związane z tym uznanie niniejszego statutu członkowie wyrażają zgodę na przechowywanie, przetwarzanie, przetwarzanie, przekazywanie i wykorzystywanie danych osobowych w ramach realizacji zadań i celu TSV. Jakiekolwiek inne wykorzystanie danych (np. sprzedaż danych) jest niedozwolone. W ramach przepisów ustawowych federalnej ustawy o ochronie danych każdy członek ma prawo do informacji o przechowywanych przez siebie danych, a także do korekty, usunięcia lub zablokowania swoich danych.

§ 24 Forma zwracania się

Ze względów praktycznych, w szczególności aby nie zakłócać czytelności, przepisy stosuje się jednakowo do wszystkich osób.

§ 25 Wejście w życie Statutu

Statut ten został przyjęty w obecnym kształcie przez walne zgromadzenie stowarzyszenia w dniu 23.05.2023 r. Jednocześnie wygasną poprzednie statuty z dnia 15.06.2022 r.

Hans W. Hansen, Przewodniczący
Christopher Scharf, Wiceprezes Zarządu Przewodniczący