Jimnastik ve spor kulübü
Westerland/Sylt e.V.

Turn- und Sportverein Westerland/Sylt e. V. Tüzüğü

§ 1 İsim, kayıtlı ofis, mali yıl

 1. Kulüp “Turn- und Sportverein Westerland/Sylt e. V.” adını taşımaktadır. 27 Kasım 1883 tarihinde kurulmuştur. “TSV Westerland/Sylt” kısaltmasını taşır. Kulübün renkleri mavi ve beyazdır. Flensburg bölge mahkemesindeki dernekler siciline 156 numarası ile kayıtlıdır. Flensburg, dernekle ilgili tüm yasal konular ve onunla yürütülen tüm yasal işlemler için yargı yeridir.
 2. Dernek Sylt belediyesinde bulunmaktadır. E-postası info@tsv-westerland.de. İnternet adresi www.tsv-westerland.de.
 3. Dernek siyasi, etnik ve mezhepsel olarak tarafsızdır.
 4. Sporları kulüpte uygulanan Schleswig-Holstein Eyalet Spor Derneği’nin profesyonel derneklerine üyeliğinin bir parçası olarak, dernek tüzüklerini ve düzenlemelerini tanır.
 5. Derneğin mali yılı takvim yılıdır.

§ 2 Derneğin amacı, görevleri ve ilkeleri

 1. Derneğin çalışmalarının temeli, derneğin tüm üyelerinin özgür demokratik temel düzene bağlılığıdır. Dernek, parti-politik, mezhepsel ve ekonomik nitelikteki özlem ve taahhütlerin yanı sıra her türlü askeri eğitimi reddeder. Dernek, tüm aşırılık yanlısı eğilimlere kararlılıkla karşı çıkmaktadır. Dernek, sadece bu ilkelere bağlı olan kişilere üyelik sunar. Herhangi bir siyasi yönelime sahip aşırılık yanlısı örgütlerin üyeleri ile ırkçı ve yabancı düşmanı örgütlerin veya dini grupların üyeleri derneğe üye olamazlar. Dernek, Vergi Kanunu’nun “Vergiye imtiyazlı amaçlar” bölümü anlamında münhasıran ve doğrudan hayır amaçlı amaçlar gütmektedir. Öncelikle kendi ekonomik amaçlarını takip etmez ve kâr elde etmeye çalışmaz. Dernek, üyelerinden katkı payı toplar. Prensip olarak, organları gönüllülük esasına göre çalışır. Ek düzenlemeler § 3’te tanımlanmıştır.
 2. Derneğin amacı sporu, gençlik refahını, sağlık hizmetlerini ve kültürünü teşvik etmektir
 3. TSV, özellikle aşağıdaki görevleri yerine getirerek amacını yerine getirir:
  a) Gençlerin teşviki ve bakımı
  b) Düzenli jimnastik, spor ve oyun egzersizlerinin organizasyonu
  c) Ders, kurs ve spor etkinliklerinin organizasyonu
  d) Uygun şekilde eğitilmiş ve deneyimli antrenör, eğitmen ve spor öğretmenlerinin eğitimi ve konuşlandırılması
  e) Siyasetle, toplumla ve onların kurumlarıyla işbirliği
  f) Halkla İlişkiler
 4. Kulüp, jimnastik ve spor bakımı kapsamı dışında kültürel etkinliklerin düzenlenebileceği ayrı bir gençlik departmanı oluşturabilir.
 5. Dernek özverili bir şekilde aktiftir; öncelikle kendi ekonomik amaçlarını gütmez.
 6. Dernek, üyeleri için sportif hizmetlerin genişletilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla, kar amacı gütmeyen nitelikteki kuruluşlar ve kulüplerle katılımlar, üyelikler ve sendikalar için çaba gösterebilir. Dernek, tüzüklerini tanır.
 7. Kulüpte antrenör/spor eğitmeni veya antrenör olarak da görev yapan yönetim kurulu üyelerine, marjinal olarak istihdam edilen kişiler için yasal hükümlere uygun olarak izin verilen bir antrenör ücreti ödenebilir.
 8. a) Görev ve hedeflerinden biri, kulüple ilgili ve bağımsız gençlik çalışmaları için bir buluşma yeri olarak yeni bir Gençlik Evi’ni gerçekleştirmek ve diğer gençlik örgütleri ve Sylt belediyesi ile birlikte işletmek için her türlü çabayı göstermektir.
  b) TSV Westerland/Sylt e.V., spor kulüplerinin çağdaş, yeni derneklerine katılmak ve kurmak için görüşmeler yapmaya isteklidir.

§ 3 Finansal kaynakların kullanımı

 1. Derneğin fonları sadece tüzükte belirtilen amaçlar için kullanılabilir. Üyeler dernek fonlarından herhangi bir fayda elde etmezler.
 2. TSV, kendisine düşen görevleri kendi fonlarının yanı sıra bölge spor birliği, Sylt belediyesi, sponsorlar ve mütevelli yönetimi için diğer kuruluşlar tarafından kendisine tahsis edilen dış fonları kullanarak yerine getirir.
 3. Hiç kimse, TSV’nin amacına yabancı harcamalar veya orantısız derecede yüksek ücretlerle kayırılamaz.
 4. Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Genel Kurul, ekonomik koşulları ve bütçe durumunu dikkate alarak, Dernek organlarının götürü gider ödeneği ödenmesi karşılığında bir ücret karşılığında kullanılmasına karar verebilir.
 5. Buna ek olarak, dernek yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları, dernek için yaptıkları çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bu tür masraflar için § 670 BGB’ye göre masrafların geri ödenmesi talebinde bulunurlar. Geri ödemeler genellikle masrafların doğrulanabilir belgeler ve beyanlarla kanıtlanması durumunda verilir. Üyeler ve çalışanlar tasarruf ilkesine uymalıdır. Yönetim Kurulu, kararla, vergi hukuku imkânları kapsamındaki giderler için götürü meblağlar belirleyebilir.
 6. Yönetim kurulu, gerektiğinde ekonomik şartları ve bütçe durumunu göz önünde bulundurarak, uygun bir ücret veya ücret karşılığında üçüncü kişilere dernek faaliyetleri için sözleşme verebilir.
 7. Yönetim görevlerini yerine getirmek ve büroyu yönetmek amacıyla kurul, bütçe olanakları kapsamında tam zamanlı spor öğretmenlerinin yanı sıra yönetim için tam zamanlı çalışanlar istihdam etme hakkına sahiptir. Yönetim kurulu, § 26 BGB uyarınca iş hukuku uyarınca yönlendirme yetkisine sahiptir.

§ 4 Üyeler

 1. TSV şunları ayırt eder:
  – tam üyeler
  – Ortak üyeler
  – Onursal Üyeler ve Onursal Başkanlar
  Herhangi bir gerçek kişi derneğin tam üyesi olabilir. Yönetim kurulu, kararı yönetime devredebilecek yazılı üyelik başvurusuna karar verir. Ortak üye, kar amacı gütmeyen bir kuruluş, yaşlı bakımı için bir tesis ve bir sağlık tesisi olabilir. Genel Kurul kabulüne karar verir. Gerçek bir kişi, TSV Westerland’da sporun teşvikine olağanüstü hizmetler vermişse onursal üye veya onursal başkan olabilir. Onursal üye veya onursal başkan olarak atama, yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda genel kurul tarafından yapılır. Onursal üye/onursal başkan olarak atanma ömür boyu, mevcut üyelerin 2/3’ünün çoğunluğunu gerektirir. Derneğin, yalnızca üyelerin 2 / 3’ünün çoğunluğu ile genel kurul toplantısı ile değiştirilebilen bir onur nişanı için yönergeleri vardır.

§ 5 Üyelerin Hak ve Görevleri

 1. Her üye, kulüpte yapılan tüm sporları yapma hakkına sahiptir. Ön koşul, derneğin uygun bir şekilde üye olmasıdır. Bir üyenin hakları devredilemez.
 2. Her üyenin görevi şunlardır:
  a) Derneğin bu Tüzük kapsamındaki görevlerini yerine getirmesinde aktif olarak destek olmak
  b) Bu Tüzük hükümlerine uymak;
  c) Dernek organlarının kararlarına uymak,
  (d) üstlenilen bir görevi vicdani olarak yerine getirmek;
  e) Dernek üyeleri üyelik aidatını zamanında ödemekle yükümlüdür. TSV’ye, katkı paylarını toplamak amacıyla SEPA otomatik ödeme talimatı verilmelidir. Yıllık aidatın miktarı ve vade tarihi Genel Kurul tarafından belirlenir.

§ 6 Önlemler

 1. Yönetim kurulu tüzüğünü veya yönetmeliklerini ihlal eden veya önceki duruşmadan sonra yönetim kurulu tarafından derneğe zarar verecek şekilde davranan üyelere aşağıdaki tedbirler uygulanabilir:
  a) Uyarı
  b) Referans
  c) Kapatma / yer / salon yasağı
  d) Hariç Tutma
  Özellikle bir üye, dernek içinde veya dışında onur kırıcı davranışlarda bulunması halinde dernekten çıkarılabilir. Bu tür davranışlar, özellikle, bir üye aşırılık yanlısı veya diğer ayrımcı olaylara katılırsa veya böyle bir tutum sergilerse, örneğin diğer şeylerin yanı sıra solcu / sağcı aşırı uç işaretler ve semboller giyerek veya sergileyerek veya bu tüzüğün §2’si uyarınca adlandırılmış veya karşılaştırılabilir örgütlerden birinin üyesi ise var olduğu kabul edilecektir.
 2. (b) bendinde belirtilen tedbirlere ilişkin karar, (c) ve (d) İtirazın gerekçeleri belirtilerek ve itirazın nasıl yapılacağına ilişkin talimatlar verilerek iadeli taahhütlü posta ile bildirilir.
 3. Yönetim Kurulu üyelerinin ihlalleri halinde, Genel Kurul, oy kullanan üyelerin en az %5’inin talebi üzerine hareket eder.

§ 7 Üyeliğin Sona Ermesi

Üyelik sona erer
(a) Üyenin ölümü üzerine;
(b) gönüllü istifa yoluyla;
c) Dernekten ihraç edilmek suretiyle
Gönüllü istifa, Yönetim Kuruluna yazılı beyanda bulunularak yapılır. Yalnızca dört haftalık bir bildirim süresine tabi olarak bir takvim çeyreğinin sonunda izin verilir. 14 yaşına kadar olan küçüklerin istifa beyanı, yasal temsilcilerin imzasını gerektirir. Bir üye, yasal yükümlülüklerin önemli ölçüde ihlal edilmesi, derneğin çıkarlarının ciddi bir şekilde ihlal edilmesi veya sportmenlik dışı ağır davranış nedeniyle kulüpten ihraç edilebilir. Kurul dışlamaya karar verir. Bir karar vermeden önce, üyeye sözlü veya yazılı olarak kendini ifade etme fırsatı vermeli, üyeden en az 10 günlük bir bildirim süresi ile yazılı olarak bunu yapması istenmelidir. Çıkarma kararı yazılı olarak gerekçelendirilmeli veya üyeye taahhütlü mektupla gönderilmelidir. Karara Genel Kurula itiraz edilebilir; yazılı olarak ve kararın gönderilmesinden sonraki üç hafta içinde yapılmalıdır. Son kararı Genel Kurul verir. Bir üye, Yönetim Kurulu’nun iki yazılı ihbarına rağmen, altı aydan fazla katkı payı veya harç ödemesi konusunda gecikmişse de hariç tutulabilir. Dışlama, ancak dışlamaya atıfta bulunması gereken ikinci hatırlatma mektubundan bu yana üç ay geçmişse kurul tarafından kararlaştırılabilir. Vadesi gelen katkı paylarını, harçları ve diğer hizmetleri ödeme yükümlülüğü, istifa ve dışlanma hallerinde varlığını sürdürür.

§ 8 Derneğin Organları

Derneğin organları şunlardır:
a) Genel Kurul
(b) V’nin satın alınmış olması

§ 9 Yönetim Kurulu

 1. § 26 BGB anlamında yönetim kurulu şunlardan oluşur:
  – başkan
  – Başkan Yardımcısı
  – Sayman
  Dernek, mahkeme içinde ve dışında adı geçen üç yönetim kurulu üyesinden ikisi tarafından ortaklaşa temsil edilmektedir. Bütçe çerçevesinde yetkileri devretme hakkına sahiptirler.
 2. Genişletilmiş pano şunlardan oluşur:
  – § 26 BGB (Alman Medeni Kanunu) anlamında yönetim kurulu üyeleri
  – Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu
  – hukuk danışmanı
  – Gençlik Muhafızı
  – sigorta danışmanı
  – Yaşlılar temsilcisi,
  – Onursal Başkan
  – Onursal üye
  Tam zamanlı beden eğitimi öğretmenleri, genişletilmiş zihinde danışmanlık rolüne sahiptir. Genişletilmiş kurul, tüzüklere uygun olarak yeni seçime kadar görevde kalır. Sadece 18 yaşını doldurmuş dernek üyeleri katılabilir. Yönetim Kurulu’nun genişletilmiş bir üyesinin yeniden seçilmesine izin verilir. Genişletilmiş yönetim kurulu üyelerinden birinin görev süresi içinde istifa etmesi halinde, genişletilmiş yönetim kurulu, dernek üyeleri arasından emekli olan üyenin kalan görev süresi boyunca geçici olarak görevini devralacak yedek bir üye seçer. Buna karşılık, aşağıdakiler Genel Kurul tarafından seçilir:
  Çift sayılı yıllarda
  – Başkan Yardımcısı
  – Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu
  – hukuk danışmanı
  – Sigorta sektörü danışmanı
  Tek sayılı yıllarda
  – başkan
  – Sayman
  – Gençlik Muhafızı
  – yaşlılar temsilcisi

§ 10 Genel Kurul

 1. Yıllık Genel Kurul Toplantısı 31 Mayıs’a kadar yılda bir kez yapılır.
 2. Derneğin menfaatinin gerektirmesi ve yönetim kurulunun toplaması veya üyelerin 1/4’ünün gerekçelerini belirterek yönetim kuruluna yazılı olarak talep etmesi halinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır.

§ 11 Olağan Genel Kurulun Sorumluluğu

 1. Olağan Genel Kurul özellikle şunlardan sorumludur:
  – Yönetim Kurulu raporlarının alınması
  – Denetçi raporunun alınması
  – İcra ve genişletilmiş yönetim kurulunun görevden alınması ve seçilmesi
  – Denetçilerin seçimi
  – Katkı paylarının, harçların ve bunların son kullanma tarihlerinin belirlenmesi
  -Değişiklik
  – Temyiz davalarında üyelerin çıkarılmasına ilişkin karar
  – Onursal üyelerin ve onursal başkan(lar)ın atanması
  – Başvurularla ilgili karar verme
  – Derneğin feshi
  – Diğer organizasyon ve kulüplerle veya onlardan ayrılırken katılımlar, üyelikler ve sendikalar
  – İlgili önceki Genel Kurul toplantı tutanaklarının onaylanması.
  Tamamlandıktan sonra, tutanaklar ofiste herhangi bir zamanda inceleme için kullanılabilir ve derneğin web sitesinde görüntülenebilir.

§ 12 Genel Kurul Toplantıları Toplantısı

Genel kurul toplantıları, gündemin günlük gazetede yayımlanması suretiyle toplanır. Gazetenin yayın tarihi ile toplantı tarihi arasında en az 14 günlük bir süre olmalıdır. Esas Sözleşmede değişiklik talepleri, değiştirilecek hükmü belirterek aynen iletilmeli veya aynı son başvuru tarihi ile internette yayınlanmalıdır.

§ 13 Olağanüstü Genel Kurul

Yönetim Kurulu her zaman olağanüstü genel kurul toplantısı yapabilir. Bu, derneğin menfaati gerektiriyorsa veya tüm üyelerin dörtte birinin toplanması yönetim kurulu tarafından amaç ve gerekçeleri belirtilerek yazılı olarak talep edilirse yapılmalıdır. Bu birliğin tüzüğünün §§ 10, 11, 12 ve 14 üncü maddelerinin hükümleri olağanüstü genel kurula uygun olarak uygulanır.

§ 14 Genel kurul toplantılarının usulü ve kararı

 1. Genel Kurula Yönetim Kurulu Başkanı veya katılamıyorsa yardımcısı başkanlık eder. Bu kurul üyelerinden hiçbirinin hazır bulunmaması halinde, toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile lider atanır.
 2. Genel Kurul, mevcut üye sayısına bakılmaksızın yeter sayıya sahiptir. Kararlar, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır; Beraberlik halinde, toplantı başkanının oyu belirleyici olur. Çekimser oylar kullanılmamış sayılır. Seçimlerde, hazır bulunan üyelerin 1/3’ü gizli oy talep ederken aynı fikirde olmalıdır. Tüzükte yapılacak değişiklikler ancak mevcut üyelerin 2/3’ünün çoğunluğu ile kabul edilebilir. Derneğin feshi için mevcut dernek üyelerinin 2/3 çoğunluğu gereklidir.
 3. Tüzükte değişiklik yapılması için verilen önergeler, ancak genel kuruldan dört hafta önce dernek yönetim kurulu tarafından yazılı olarak alınmışsa oylanabilir. Genel kurul davetinde, genel kurul toplantısından 14 gün önce bildirim süresi ile yazılı olarak bildirilmeli veya dernek ofisinde görüntülenerek internet ortamında yayınlanabilmelidir.
 4. Bu tüzüğün 2. maddesinin (6) numaralı fıkrası anlamında iştirakler, üyelikler ve sendikalar salt çoğunlukla kararlaştırılabilir.

§ 15 Yönetim Kurulunun Görevleri

 • Derneğin Yönetimi
 • Genel Kurul kararlarının uygulanması
 • Derneğin Temsili
 • Bütçenin hazırlanması, sunulması ve karar verildikten sonra uygulanması
 • Üye kabulü
 • Üyelerin dışlanması
 • Usul ve Etik Kuralların hazırlanması ve benimsenmesi
 • Görevden erken istifa edilmesi halinde Yönetim Kurulu üyelerinin atanması
 • Önemli kişisel personel kararları ve temel iş konuları ile adli ve yargı dışı konularda kararlardan yalnızca Yönetim Kurulu oy çokluğu ile sorumludur. Yönetim Kurulu, faaliyetleri hakkında Genel Kurula rapor verir.

§ 16 Genişletilmiş Yönetim Kurulunun Görevleri

 1. Genişletilmiş Yönetim Kurulu, kararlarını yazılı olarak toplanan toplantılarda alır. Genişletilmiş kurul, yeni bölümlerin kurulmasına karar verir. Genişletilmiş Yönetim Kurulu kararlarını salt çoğunlukla kabul eder. Beraberlik durumunda, genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı başkanının oyu karar verir. Bölümlerin faaliyetlerini organize eder ve denetler, bölüm başkanlarını Genel Kurula önerir ve belirli amaçlar için komiteler kurma hakkına sahiptir. Ayrıca bağlayıcı usul kurallarını da benimseyebilir.
 2. Genişletilmiş kurulun tüm önemli kararları kanıt amacıyla kaydedilecek ve sekreter ve toplantı başkanı tarafından imzalanacaktır.
 3. Düzenli genişletilmiş yönetim kurulu toplantıları (en az üç ayda bir) yapılmalıdır ve yönetim kurulunun bir üyesinin ve / veya genişletilmiş kurulun en az 3 üyesinin talebi üzerine herhangi bir zamanda ek genişletilmiş yönetim kurulu toplantıları toplanabilir.
 4. Genişletilmiş kurul, kendileri kurul üyesi olmayan bağımsız bölümlerin başkanlarını bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu amaçla, yılda en az iki kez önemli personel, organizasyonel ve mali konular hakkında bilgilendirilir ve uygun toplantılara davet edilirler.

§ 17 Oy hakları ve uygunluk

 1. Sadece 16 yaşını doldurmuş sıradan üyelerin oy kullanma hakkı vardır. Oy hakkı sadece şahsen kullanılabilir, oyların vekaleten devri mümkün değildir.
 2. 18 yaşını doldurmuş tüm doğal üyeler seçilebilir.

§ 18 Denetçi

Genel Kurul, 1 yıl süre ile bir nakit denetçisi seçer. Yönetim Kurulu veya onun atadığı bir komitenin üyesi olamazlar. Yeniden seçime izin verilir. Denetçiler, defter ve makbuzlar da dahil olmak üzere derneğin yazar kasasını yılda en az bir kez denetlemek ve yönetim kuruluna yazılı olarak rapor vermek zorundadır. Denetçiler, Genel Kurula denetim raporu sunar ve nakit işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılması halinde sayman ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmasını ister.

§ 19 Yönetmelikler/Yönergeler

 1. Tüzüğün uygulanması için, genişletilmiş kurul, spor tesislerinin kullanımına ilişkin usul kuralları, katkı düzenlemeleri ve yönetmelikler çıkarabilir.
 2. Yönetmelikler/yönergeler, genişletilmiş yönetim kurulu üyelerinin 2/3 çoğunluğu ile kararlaştırılır. Ek olarak, genişletilmiş kurul başka düzenlemeler / yönergeler yayınlayabilir.
 3. Dernek, gönüllülük esasına göre yerine getirilemeyen zorunlu görevlerin vergi ve muhasebe yönetimi durumunda profesyonel vergi danışmanlarını/muhasebecilerini mümkün olduğunca uygun maliyetli bir şekilde görevlendirebilir.

§ 20 Yönetim/Ofis/Diğer Görevler

 1. Dernek, yönetim kurulu kararı ile gider karşılığı olarak diğer spor amaçlı kulüplerin idari görevlerini devralabilir.
 2. Dernek, Sylt belediyesi ile ilgili yerel bir ofis kurmaya çalışmaktadır.
 3. Dernek, sportif ve kar amacı gütmeyen yönelime hizmet eden mülkleri koruma, tanıtma, kiralama veya edinme hakkına sahiptir. Genel kurul kararı ile dernek, karlılığı artırmaya hizmet etmesi ve derneğin kar amacı gütmeyen statüsünü tehlikeye atmaması koşuluyla, Sylt adasındaki spor odaklı ve kar amacı gütmeyen kulüplere mülk kiralayabilir veya kiralayabilir.

§ 21 Kararların tutanak tutulması

Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının tutanağı, yer, zaman ve oylama sonuçları belirtilerek yapılmalıdır. Bu tutanaklar Yönetim Kurulu Başkanına aittir. veya toplantı başkanı ve her durumda yönetim kurulu başkanı veya toplantı başkanı tarafından atanacak sekreter
işaret.

§ 22 Derneğin Feshi

Derneğin feshine ancak bu tüzüğün 14 üncü fıkrasının (2) numaralı fıkrasında belirtilen oy çokluğu ile genel kurulda karar verilebilir. Derneğin dağılması halinde tasfiye, § 26 BGB anlamında fesih kararı sırasında vekalet eden yönetim kurulu üyeleri tarafından yürütülür. Derneğin feshi veya önceki vergi imtiyazlı amaçlarının sona ermesi durumunda, derneğin varlıkları, bunları doğrudan ve münhasıran bu tüzüğün 2. fıkrasında listelenen hayır amaçları için kullanacak olan Sylt belediyesine devredilecektir.

§ 23 Veri koruma

TSV Westerland, yasal amaç ve görevlerini yerine getirmek için üyelerinin ve gerçek kişilerin kişisel ve olgusal koşulları hakkındaki kişisel verileri ve verileri toplar, işler, depolar, değiştirir ve iletir. Üyeler, üyelikleri ve bu tüzüklerin buna bağlı olarak tanınması yoluyla, TSV’nin görev ve amaçlarının yerine getirilmesi kapsamında kişisel verilerin depolanmasını, işlenmesini, işlenmesini, iletilmesini ve kullanılmasını kabul ederler. Verilerin başka herhangi bir şekilde kullanılmasına (örneğin veri satışı) izin verilmez. Federal Veri Koruma Yasası’nın yasal hükümleri çerçevesinde, her üye, saklanan verileri hakkında bilgi edinme ve verilerinin düzeltilmesi, silinmesi veya engellenmesi hakkına sahiptir.

§ 24 Adres şekli

Uygunluk nedenleriyle, özellikle okunabilirliği bozmamak için, hükümler tüm kişilere eşit olarak uygulanır.

§ 25 Esas Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi

Bu tüzükler 23.05.2023 tarihli dernek genel kurulunda mevcut haliyle kabul edilmiştir. Aynı zamanda, 15.06.2022 tarihli önceki tüzüklerin süresi dolacaktır.

Hans W. Hansen, Yönetim Kurulu Başkanı
Christopher Scharf, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Reis