Torna és sportklub
Westerland/Sylt e.V.

A Turn- und Sportverein Westerland/Sylt e. V. alapszabálya

§ 1 Név, székhely, üzleti év

 1. A klub a „Turn- und Sportverein Westerland/Sylt e. V.” nevet viseli. 1883. november 27-én alakult. A „TSV Westerland/Sylt” rövidítést viseli. A klub színei a kék és a fehér. A flensburgi kerületi bíróság egyesületeinek nyilvántartásában 156. szám alatt van bejegyezve. Flensburg az egyesülettel kapcsolatos valamennyi jogi ügy és az egyesülettel kötött valamennyi jogügylet joghatóságának helye.
 2. Az egyesület székhelye Sylt községben található. E-mail címe info@tsv-westerland.de. Az internetcím www.tsv-westerland.de.
 3. Az egyesület politikailag, etnikailag és felekezetileg semleges.
 4. A Schleswig-Holstein Állami Sportegyesület szakmai szövetségeiben való tagságának részeként, amelyek sportjait a klubban gyakorolják, az egyesület elismeri alapszabályukat és szabályzatukat.
 5. Az egyesület pénzügyi éve a naptári év.

§ 2 Az egyesület célja, feladatai és elvei

 1. Az egyesület munkájának alapja az egyesület valamennyi tagjának elkötelezettsége a szabad, demokratikus alaprend mellett. Az egyesület elutasítja a pártpolitikai, felekezeti és gazdasági jellegű törekvéseket és kötelezettségvállalásokat, valamint a katonai kiképzés minden formáját. Az egyesület határozottan ellenez minden szélsőséges tendenciát. Az egyesület csak azoknak ajánl tagságot, akik elkötelezettek ezen elvek mellett. Bármilyen politikai irányultságú szélsőséges szervezetek tagjai, valamint rasszista és idegengyűlölő szervezetek vagy vallási csoportok tagjai nem válhatnak az egyesület tagjává. Az egyesület kizárólag és közvetlenül jótékonysági célokat folytat az adótörvény „Adókiváltságos célok” szakasza értelmében. Elsősorban nem saját gazdasági céljait követi, és nem törekszik nyereségre. Az egyesület hozzájárulásokat gyűjt tagjaitól. Szervei alapvetően önkéntes alapon működnek. A kiegészítő szabályokat a 3. § határozza meg.
 2. Az egyesület célja a sport, az ifjúság jóléte, az egészségügy és a kultúra előmozdítása
 3. A TSV különösen a következő feladatok ellátásával teljesíti célját:
  a) A fiatalok támogatása és gondozása
  b) Rendezett torna-, sport- és játékgyakorlatok szervezése
  c) Előadások, tanfolyamok és sportesemények szervezése
  d) megfelelően képzett és tapasztalt oktatók, edzők és sporttanárok képzése és alkalmazása
  e) Együttműködés a politikával, a társadalommal és intézményeikkel
  f) Közönségkapcsolatok
 4. A klub külön ifjúsági szakosztályt alakíthat ki, amelyben a torna és a sportellátás keretein kívül kulturális rendezvények is tarthatók.
 5. Az egyesület önzetlenül aktív; elsősorban nem saját gazdasági céljait követi.
 6. A tagjai számára nyújtott sportszolgáltatások bővítése és javítása érdekében a szövetség részvételre, tagságra és szindikátusra törekedhet nonprofit jellegű szervezetekkel és klubokkal. Az egyesület elismeri alapszabályukat (alapszabályaikat).
 7. Az igazgatótanács azon tagjai, akik edzőként/sportoktatóként vagy edzőként is dolgoznak a klubban, a marginálisan foglalkoztatottakra vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően megengedett edzői díjat kaphatnak.
 8. a) Egyik feladata és célja, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy a klubhoz kapcsolódó és független ifjúsági munka találkozóhelyeként létrejöjjön egy új Ifjúsági Ház, és azt más ifjúsági szervezetekkel és Sylt önkormányzatával együtt működtesse.
  b) A TSV Westerland/Sylt e.V. hajlandó tárgyalni a sportklubok új, kortárs, egyesületeihez való csatlakozásról és azok alapításáról.

§ 3 A pénzügyi források felhasználása

 1. Az egyesület pénzeszközei csak az alapszabályban meghatározott célokra használhatók fel. A tagok semmilyen juttatásban nem részesülnek az egyesület pénzeszközeiből.
 2. A TSV a rá háruló feladatokat saját forrásaiból, valamint a kerületi sportszövetség, Sylt önkormányzata, szponzorok és más vagyonkezelői szervezetek által számára elkülönített külső források felhasználásával látja el.
 3. Senkit sem részesíthetnek előnyben a TSV céljaitól idegen költségek vagy aránytalanul magas díjazás.
 4. Az Elnökség javaslatára a Közgyűlés a gazdasági körülmények és a költségvetési helyzet figyelembevételével dönthet úgy, hogy az Egyesület szerveit átalányösszegű költségtérítés ellenében díj ellenében gyakorolja.
 5. Ezenkívül az igazgatóság tagjai és az egyesület alkalmazottai a BGB 670. §-a alapján költségtérítési igényt tarthatnak az egyesületnél végzett munkájuk eredményeként felmerült költségeik tekintetében. A költségtérítést általában akkor ítélik meg, ha a költségeket ellenőrizhető dokumentumokkal és kimutatásokkal igazolják. A tagoknak és az alkalmazottaknak be kell tartaniuk a takarékosság elvét. Az Igazgatóság határozat útján átalányösszegeket állapíthat meg az adójogi lehetőségek körébe tartozó kiadásokra.
 6. Szükség esetén, valamint figyelembe véve a gazdasági körülményeket és a költségvetési helyzetet, az igazgatótanács megfelelő díjazás vagy díjazás ellenében harmadik feleknek ítélhet oda szerződéseket az egyesület tevékenységeire.
 7. Az igazgatóság az ügyviteli feladatok ellátása és az iroda irányítása érdekében jogosult az adminisztráció részére főállású munkavállalót, valamint a költségvetési lehetőségek keretein belül főállású sportpedagógusokat alkalmazni. Az igazgatóság a BGB 26. §-a értelmében munkajogi utasítási jogkörrel rendelkezik.

§ 4 Tagok

 1. A TSV megkülönbözteti:
  – Teljes jogú tagok
  – Társult tagok
  – Tiszteletbeli tagok és tiszteletbeli elnökök
  Bármely természetes személy teljes jogú tagjává válhat az egyesületnek. Az írásbeli tagsági kérelemről az igazgatótanács dönt, amely átruházhatja a döntést a vezetőségre. A társult tag lehet nonprofit szervezet, idősgondozási létesítmény és egészségügyi intézmény. A felvételről a Közgyűlés dönt. Természetes személy tiszteletbeli taggá vagy tiszteletbeli elnökké válhat, ha kiemelkedő szolgáltatásokat nyújtott a TSV Westerland sportjának előmozdításában. A tiszteletbeli taggá vagy tiszteletbeli elnökké történő kinevezést a közgyűlés végzi az igazgatóság javaslata alapján. A tiszteletbeli tagként/tiszteletbeli elnökké történő kinevezés életre szól, a jelenlévő tagok 2/3-os többségét igényli. Az egyesületnek vannak becsületrendjére vonatkozó irányelvei, amelyeket csak a jelenlévő tagok 2/3-os többségével közgyűlés változtathat meg.

§ 5 A tagok jogai és kötelességei

 1. Minden tagnak joga van a klubban gyakorolt összes sport gyakorlásához. Ennek előfeltétele az egyesület megfelelő tagsága. A tagok jogai nem ruházhatók át.
 2. Minden tag köteles:
  a) aktívan támogatja az Egyesületet az Alapszabály szerinti feladatainak teljesítésében;
  b) az alapszabály rendelkezéseinek betartása;
  c) betartja az egyesület szerveinek határozatait
  d) vállalt tisztség lelkiismeretes ellátása;
  e) Az egyesület tagjai kötelesek a tagdíjat határidőben befizetni. A TSV-nek SEPA beszedési megbízást kell adni a hozzájárulások beszedése céljából. Az éves díjak összegét és esedékességét a Közgyűlés határozza meg.

§ 6 Intézkedések

 1. Az igazgatóság előzetes meghallgatás után a következő intézkedéseket szabhatja ki azokra a tagokra, akik megsértik az alapszabályt vagy az igazgatóság szabályzatát, vagy akik az egyesületre nézve hátrányos magatartást tanúsítanak:
  a) Figyelmeztetés
  b) Hivatkozás
  c) Helyek / csarnokok bezárása / tilalma
  d) Kizárás
  Különösen akkor zárható ki egy tag az egyesületből, ha becstelen magatartást tanúsít az egyesületen belül vagy kívül. Ilyen magatartás különösen akkor áll fenn, ha a tag szélsőséges vagy más diszkriminatív eseményeken vesz részt, vagy ilyen magatartást tanúsít, pl. többek között baloldali/jobboldali szélsőséges jelek és szimbólumok viselésével vagy megjelenítésével, vagy tagja a jelen alapszabály 2. §-a szerint megnevezett vagy hasonló szervezetek valamelyikének.
 2. a b) pontban említett intézkedésekre vonatkozó határozat), c) és d) ajánlott levélben kell értesíteni, megjelölve a fellebbezés indokait és a fellebbezés módjára vonatkozó utasításokat.
 3. Az Igazgatóság tagjai által elkövetett jogsértések esetén a közgyűlés a szavazati joggal rendelkező tagok legalább 5%-ának kérésére jár el.

§ 7 A tagság megszűnése

A tagság megszűnik
a) a tag halálakor;
b) önkéntes lemondással;
c) az egyesületből való kizárással
Az önkéntes lemondás az Igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozattal történik. Ez csak a naptári negyedév végén engedélyezett, négyhetes felmondási idő mellett. A 14 év alatti kiskorúak lemondó nyilatkozatához a törvényes képviselők aláírása szükséges. A tagot ki lehet zárni a klubból a törvényi kötelezettségek jelentős megszegése, az egyesület érdekeinek súlyos megsértése vagy súlyos sportszerűtlen magatartás miatt. A kizárásról a testület dönt. A döntés meghozatala előtt lehetőséget kell biztosítania a tagnak arra, hogy szóban vagy írásban kifejezze magát, a tagot írásban kell felhívni, legalább 10 napos felmondási idővel. A kizárásról szóló határozatot írásban indokolni kell, vagy ajánlott levélben kell megküldeni a tagnak. A határozat ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni; A nyilatkozatot írásban, a határozat elküldését követő három héten belül kell megtenni. A végső döntést a Közgyűlés hozza meg. A tag akkor is kizárható, ha az Igazgatóság két írásbeli felszólítása ellenére hat havi járulékot meghaladó összegű hozzájárulást vagy illetéket fizet. A kizárásról csak akkor dönthet a testület, ha három hónap telt el a második emlékeztető levél óta, amelynek tartalmaznia kell a kizárásra való hivatkozást. Az esedékessé vált járulékok, illetékek és egyéb szolgáltatások megfizetésének kötelezettsége lemondás és kizárás esetén is fennáll.

§ 8 Az egyesület szervei

Az egyesület szervei:
a) a Közgyűlés
b) a V-t megszerezték

§ 9 Igazgatótanács

 1. A BGB 26. §-a szerinti igazgatóság a következőkből áll:
  – az elnök
  – az alelnök
  – a kincstárnok
  Az egyesületet az említett három igazgatósági tag közül kettő közösen képviseli a bíróságon és azon kívül. Joguk van hatásköröket átruházni a költségvetés keretein belül.
 2. A kibővített tábla a következőkből áll:
  – az igazgatóság tagjai a BGB (német polgári törvénykönyv) 26. §-a értelmében
  – a sajtó- és PR-munkatárs
  – a jogi tanácsadó
  – Az ifjúsági gondnok
  – a biztosítási tanácsadó
  – az idősek képviselője,
  – a tiszteletbeli elnök
  – a tiszteletbeli tag
  A nappali tagozatos testnevelő tanároknak tanácsadói szerepük van a kiterjesztett elmében. A kibővített testület az alapszabálynak megfelelő új választásokig hivatalban marad. Csak az egyesület 18. életévét betöltött tagjai jogosultak. Az Igazgatótanács kibővített tagjának újraválasztása megengedett. Ha a meghosszabbított igazgatóság valamely tagja hivatali ideje alatt lemond, a kibővített igazgatóság a társulás tagjainak soraiból póttagot választ, aki a távozó tag hátralévő hivatali idejére ideiglenesen átveszi feladatait. A Közgyűlés viszont a következőket választja:
  Páros számú években
  – az alelnök
  – a sajtó- és PR-munkatárs
  – a jogi tanácsadó
  – a biztosítási ágazat tanácsadója
  Páratlan években
  – az elnök
  – a kincstárnok
  – Az ifjúsági gondnok
  – az idősek képviselője

§ 10 A Közgyűlés

 1. Az éves rendes közgyűlésre évente egyszer, május 31-ig kerül sor.
 2. Rendkívüli közgyűlésre akkor kerül sor, ha az egyesület érdeke úgy kívánja, és azt az igazgatóság összehívja, vagy ha a tagok 1/4-e írásban kéri az igazgatóságtól, indokolással ellátva.

§ 11 A rendes közgyűlés felelőssége

 1. A Rendes Közgyűlés különösen a következőkért felelős:
  – Az Igazgatóság jelentéseinek kézhezvétele
  – A könyvvizsgálók jelentésének kézhezvétele
  – Az ügyvezető és a kibővített igazgatótanács mentesítése és megválasztása
  – A könyvvizsgálók megválasztása
  – A hozzájárulások, illetékek és esedékességük meghatározása
  -Módosítások
  – Határozat a tagok kizárásáról fellebbezési ügyekben
  – A tiszteletbeli tagok és a tiszteletbeli elnök(ök) kinevezése
  – Döntéshozatal a kérelmekről
  – Az egyesület feloszlatása
  – Részvétel, tagság és szindikátus más szervezetekkel és klubokkal/szervezetekkel, vagy azok elhagyásakor
  – Az előző közgyűlés üléseiről készült jegyzőkönyvek elfogadása.
  Elkészülte után a jegyzőkönyv bármikor megtekinthető az irodában, és megtekinthető az egyesület honlapján.

§ 12 A közgyűlés összehívása

A közgyűlést a napirendnek a napilapban való közzétételével hívják össze. Az újság megjelenése és az ülés időpontja között legalább 14 napnak kell eltelnie. A létesítő okirat módosítására irányuló kérelmeket szó szerint kell közölni, megjelölve a módosítandó rendelkezést, vagy ugyanezen határidőn belül közzé kell tenni az interneten.

§ 13 Rendkívüli közgyűlés

Az Igazgatótanács bármikor rendkívüli közgyűlést hívhat össze. Ezt akkor kell összehívni, ha az egyesület érdeke úgy kívánja, vagy ha az összes tag egynegyedének összehívását az elnökség írásban kéri, a cél és az indokok megjelölésével. Az egyesület alapszabálya 10., 11., 12. és 14. §-ának rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a rendkívüli közgyűlésre.

§ 14 A közgyűlés eljárása és összehívása

 1. A közgyűlés elnöke az igazgatóság elnöke, vagy akadályoztatása esetén helyettese. Ha az igazgatóság egyik tagja sincs jelen, az ülés a jelenlévő tagok egyszerű többségével nevezi ki a vezetőt.
 2. A Közgyűlés a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes. A határozatokat a jelen lévő tagok egyszerű többségével kell meghozni; Szavazategyenlőség esetén az ülés elnökének szavazata a döntő. A tartózkodásokat le nem adottnak kell tekinteni. Választások esetén a titkos szavazás kérelmezésekor a jelenlévő tagok 1/3-ának egyetértése szükséges. Az alapszabály módosítását csak a jelenlévő tagok 2/3-os többségével lehet elfogadni. Az egyesület megszűnéséhez az egyesület jelenlévő tagjainak 2/3-os többsége szükséges.
 3. Az alapszabály módosítására irányuló indítványokról csak akkor lehet szavazni, ha azokat az egyesület elnöksége négy héttel a közgyűlés előtt írásban kézhez vette. A közgyűlési meghívóban azokat írásban, a közgyűlés előtt 14 napos felmondási idővel közölni kell, vagy az egyesület irodájában megtekinthetők és az interneten közzé kell tenni.
 4. Az alapszabály 2. § (6) bekezdése szerinti részvételekről, tagságokról és szindikátusokról egyszerű többséggel lehet dönteni.

§ 15 Az Igazgatóság feladatai

 • Az egyesület vezetése
 • A Közgyűlés határozatainak végrehajtása
 • Az egyesület képviselete
 • A költségvetés elkészítése, bemutatása és a határozatot követő végrehajtás
 • A tagok beengedése
 • A tagok kizárása
 • Az eljárási és etikai szabályzat kidolgozása és elfogadása
 • Az Igazgatóság tagjainak kinevezése idő előtti lemondás esetén
 • Fontos személyi személyzeti döntések és alapvető üzleti ügyek, valamint bírósági és bíróságon kívüli ügyek esetében kizárólag az Igazgatóság felelős a többségi szavazással hozott döntésekért. Az Igazgatóság tevékenységéről beszámol a Közgyűlésnek.

§ 16 A kibővített igazgatótanács feladatai

 1. A kibővített igazgatótanács határozatait írásban összehívott üléseken hozza meg. A kibővített testület dönt új osztályok létrehozásáról. A kibővített igazgatótanács egyszerű többséggel fogadja el határozatait. Szavazategyenlőség esetén a kibővített testület ülésének elnöke dönt. Szervezi és felügyeli az osztályok tevékenységét, osztályvezetőket javasol a Közgyűlésnek, és meghatározott célokra bizottságokat hozhat létre. A bizottság kötelező eljárási szabályzatot is elfogadhat.
 2. A kibővített tanács minden fontos határozatát bizonyítási célból rögzíteni kell, és az ülés titkárának és elnökének alá kell írnia.
 3. Rendszeres meghosszabbított igazgatósági üléseket kell tartani (legalább negyedévente), és az igazgatótanács egy tagjának és/vagy a kibővített igazgatóság legalább 3 tagjának kérésére bármikor további meghosszabbított igazgatósági ülések hívhatók össze.
 4. A kibővített testület köteles tájékoztatni a független szervezeti egységek vezetőit, akik maguk nem tagjai az igazgatóságnak. E célból évente legalább kétszer tájékoztatják őket a fontos személyzeti, szervezeti és pénzügyi kérdésekről, és megfelelő ülésekre hívják őket.

§ 17 Szavazati jogok és támogathatóság

 1. Csak a 16. életévüket betöltött rendes tagok jogosultak szavazni. A szavazati jog csak személyesen gyakorolható, a szavazatok meghatalmazott útján történő átruházására nincs lehetőség.
 2. Minden természetes tag, aki betöltötte a 18. életévét, megválasztható.

§ 18 Könyvvizsgáló

A Közgyűlés készpénzes könyvvizsgálót választ 1 éves időtartamra. Nem lehetnek tagjai az Igazgatótanácsnak vagy az általa kijelölt bizottságnak. Az újraválasztás megengedett. A könyvvizsgálóknak legalább üzleti évenként egyszer ellenőrizniük kell az egyesület pénztárgépét, beleértve a könyveket és a bevételeket, és erről írásban be kell számolniuk az igazgatóságnak. A könyvvizsgálók könyvvizsgálói jelentést nyújtanak be a Közgyűlésnek, és ha a készpénzes tranzakciókat megfelelően hajtják végre, kérik a kincstárnok és az Igazgatótanács többi tagjának felmentését.

§ 19 Rendeletek/irányelvek

 1. Az alapszabály végrehajtása érdekében a kibővített testület ügyrendet, hozzájárulási szabályzatot és sportlétesítmények használatára vonatkozó szabályokat adhat ki.
 2. A szabályzatokról/iránymutatásokról a kibővített testület tagjainak 2/3-os többségével döntenek. Ezenkívül a kibővített testület további rendeleteket/iránymutatásokat adhat ki.
 3. Az egyesület a lehető legköltséghatékonyabban bízhat meg hivatásos adótanácsadókat/könyvelőket abban az esetben, ha az önkéntes alapon nem elvégezhető kötelező feladatok adó- és számviteli irányítása történik.

§ 20 Menedzsment/Irodai/egyéb feladatok

 1. A szövetség az elnökség határozatával költségtérítés ellenében átveheti más sportorientált klubok adminisztratív feladatait.
 2. Az egyesület arra törekszik, hogy fenntartsa a Sylt önkormányzatához kapcsolódó helyi irodát.
 3. Az egyesület jogosult a sport- és non-profit orientációt szolgáló ingatlanok fenntartására, népszerűsítésére, bérbeadására vagy megszerzésére. A közgyűlés határozatával az egyesület albérletbe adhatja vagy bérbe adhatja ingatlanjait sportorientált és non-profit kluboknak Sylt szigetén, feltéve, hogy ez a jövedelmezőség növelését szolgálja, és nem veszélyezteti az egyesület nonprofit státuszát.

§ 21 Határozati jegyzőkönyv felvétele

A közgyűlés és az igazgatóság határozatairól jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a hely helyét, időpontját és a szavazás eredményét. A jegyzőkönyv az igazgatóság elnökétől származik. vagy az ülés elnöke és az igazgatótanács elnöke vagy az ülés elnöke által kinevezendő titkár minden esetben
jel.

§ 22 Az egyesület megszűnése

Az egyesület megszűnéséről csak közgyűlésen, az alapszabály 14. § (2) bekezdésében meghatározott szavazattöbbséggel lehet határozni. Az egyesület megszűnése esetén a felszámolást az igazgatóságnak a BGB 26. §-a szerinti megszűnési határozat időpontjában eljáró tagjai hajtják végre. Az egyesület megszűnése vagy korábbi adókiváltságos céljainak megszűnése esetén az egyesület vagyona Sylt községre száll, amely azokat közvetlenül és kizárólag a jelen alapszabály 2. §-ában felsorolt jótékonysági célokra használja fel.

§ 23 Adatvédelem

A TSV Westerland személyes adatokat, valamint tagjainak és természetes személyeknek személyes és ténybeli körülményeire vonatkozó adatokat gyűjt, dolgoz fel, tárol, módosít és továbbít törvényes céljának és feladatainak teljesítése érdekében. Tagságukkal és ezen alapszabály ehhez kapcsolódó elismerésével a tagok beleegyeznek a személyes adatok tárolásába, feldolgozásába, feldolgozásába, továbbításába és felhasználásába a TSV feladatainak és céljának teljesítése keretében. Az adatok bármilyen más felhasználása (pl. adatértékesítés) nem megengedett. A szövetségi adatvédelmi törvény törvényi rendelkezéseinek keretein belül minden tagnak joga van a tárolt adataira vonatkozó tájékoztatáshoz, valamint adatainak helyesbítéséhez, törléséhez vagy zárolásához.

§ 24 Cím formája

Célszerűségi okokból, különösen az olvashatóság akadályozásának elkerülése érdekében a rendelkezések minden személyre egyformán vonatkoznak.

§ 25 Az alapszabály hatálybalépése

Az alapszabályt jelenlegi formájában az egyesület 2023.05.23-i közgyűlése fogadta el. Ugyanakkor a korábbi, 2022.06.15-i alapszabály hatályát veszti.

Hans W. Hansen, elnök
Christopher Scharf, az Igazgatótanács elnökhelyettese Elnök