Gimnastički i sportski klub
Westerland/Sylt e.V.

Statut Turn- und Sportverein Westerland/Sylt e. V.

§ 1 Ime, sjedište, financijska godina

 1. Klub nosi ime “Turn- und Sportverein Westerland/Sylt e. V.” Osnovana je 27. studenog 1883. godine. Nosi kraticu “TSV Westerland/Sylt”. Boje kluba su plava i bijela. Upisan je u registar udruga okružnog suda u Flensburgu pod brojem 156. Flensburg je mjesto nadležnosti za sva pravna pitanja koja se tiču udruge i svih pravnih poslova koji se s njom obavljaju.
 2. Sjedište udruge je u općini Sylt. Njegov e-mail je info@tsv-westerland.de. Internetska adresa je www.tsv-westerland.de.
 3. Udruga je politički, etnički i denominacijski neutralna.
 4. Kao dio članstva u strukovnim udrugama Državnog sportskog saveza Schleswig-Holstein, čiji se sportovi prakticiraju u klubu, udruga priznaje njihove statute i propise.
 5. Financijska godina udruge je kalendarska godina.

§ 2 Svrha, zadaće i načela udruge

 1. Temelj rada udruge je predanost svih članova udruge slobodnom demokratskom temeljnom poretku. Udruga odbacuje težnje i obveze stranačko-političke, denominacijske i gospodarske prirode, kao i sve oblike vojne obuke. Udruga se odlučno protivi svim ekstremističkim tendencijama. Udruga nudi članstvo samo onim osobama koje su predane tim načelima. Članovi ekstremističkih organizacija bilo koje političke orijentacije, kao i članovi rasističkih i ksenofobnih organizacija ili vjerskih skupina ne mogu postati članovi udruge. Udruga provodi isključivo i izravno dobrotvorne svrhe u smislu odjeljka “Porezne povlaštene svrhe” Poreznog zakona. Ne slijedi prvenstveno vlastite ekonomske svrhe i ne nastoji ostvariti profit. Udruga prikuplja doprinose svojih članova. U načelu, njegovi organi rade na dobrovoljnoj osnovi. Dodatni propisi definirani su u § 3.
 2. Svrha udruge je promicanje sporta, dobrobiti mladih, zdravstvene zaštite i kulture
 3. TSV ispunjava svoju svrhu posebno ispunjavanjem sljedećih zadataka:
  a) Promicanje i briga o mladima
  b) Organizacija uređenih gimnastičkih, sportskih i igraćih vježbi
  c) Organizacija predavanja, tečajeva i sportskih događanja
  d) Osposobljavanje i raspoređivanje pravilno obučenih i iskusnih trenera, trenera i nastavnika sporta
  e) Suradnja s politikom i društvom i njihovim institucijama
  f) Odnosi s javnošću
 4. Klub može formirati zaseban odjel za mlade, u kojem se kulturna događanja mogu održavati izvan opsega gimnastike i sportske skrbi.
 5. Udruga je nesebično aktivna; Ne slijedi prvenstveno vlastite ekonomske svrhe.
 6. U svrhu širenja i unapređenja sportskih usluga za svoje članove, udruga može težiti sudjelovanju, članstvu i sindikatima s/s organizacijama i klubovima koji su neprofitne prirode. Udruga priznaje njihove statute.
 7. Članovima upravnog odbora koji također rade kao treneri/sportski instruktori ili treneri u klubu može se isplatiti dopuštena trenerska naknada u skladu sa zakonskim odredbama za marginalno zaposlene osobe.
 8. a) Jedna od njegovih zadaća i ciljeva je uložiti sve napore kako bi se ostvario novi Dom mladih kao mjesto susreta za klupski i samostalni rad s mladima te njegovo upravljanje s drugim organizacijama mladih i općinom Sylt.
  b) TSV Westerland/Sylt e.V. spreman je pregovarati o pridruživanju i osnivanju suvremenih, novih udruga sportskih klubova.

§ 3 Korištenje financijskih sredstava

 1. Sredstva udruge mogu se koristiti samo u svrhe utvrđene statutom. Članovi ne primaju nikakve koristi od sredstava udruge.
 2. TSV ispunjava zadaće koje su mu nametnute korištenjem vlastitih sredstava, kao i vanjskih sredstava koja su mu dodijelili okružni sportski savez, općina Sylt, sponzori i druge organizacije za fiducijarnu upravu.
 3. Nijednoj osobi ne mogu pogodovati troškovi koji su strani svrsi TSV-a ili nerazmjerno visoka naknada.
 4. Na prijedlog Izvršnog odbora, Opća skupština može odlučiti, uzimajući u obzir gospodarske okolnosti i proračunsku situaciju, da se organi Udruge izvršavaju uz naknadu uz plaćanje paušalne naknade.
 5. Osim toga, članovi uprave i zaposlenici udruge imaju zahtjev za nadoknadu troškova prema § 670 BGB za takve troškove koje su nastali kao rezultat njihovog rada za udrugu. Nadoknade se obično odobravaju ako su troškovi dokazani provjerljivim dokumentima i izjavama. Članovi i zaposlenici moraju se pridržavati načela štedljivosti. Izvršni odbor može sanacije odrediti jednokratne iznose za rashode u okviru mogućnosti poreznog prava.
 6. Ako je potrebno i uzimajući u obzir gospodarske okolnosti i proračunsku situaciju, upravni odbor može trećim stranama dodijeliti ugovore o aktivnostima za pridruživanje u zamjenu za odgovarajuću naknadu ili naknadu.
 7. Kako bi obavljao upravljačke poslove i upravljao uredom, odbor ima pravo zapošljavati stalno zaposlene u upravi, kao i redovne nastavnike sporta u okviru proračunskih mogućnosti. Izvršni odbor ovlašten je usmjeravati u skladu s radnim pravom u skladu s člankom 26. BGB-a.

§ 4 Članovi

 1. TSV razlikuje:
  – punopravni članovi
  – Pridruženi članovi
  – počasni članovi i počasni predsjednici
  Svaka fizička osoba može postati punopravni član udruge. Upravni odbor odlučuje o pisanom zahtjevu za članstvo, koji odluku može delegirati upravi. Pridruženi član može biti neprofitna organizacija, ustanova za skrb o starijim osobama i zdravstvena ustanova. Opća skupština odlučuje o prijemu. Fizička osoba može postati počasni član ili počasni predsjednik ako je pružila izvanredne usluge promociji sporta u TSV Westerlandu. Imenovanje počasnim članom ili počasnim predsjednikom vrši glavna skupština prema prijedlogu odbora. Imenovanje počasnim članovima/počasnim predsjednicima je doživotno, potrebna je većina od 2/3 prisutnih članova. Udruga ima smjernice za red časti, koje se mogu promijeniti samo glavnom skupštinom s većinom od 2/3 prisutnih članova.

§ 5 Prava i dužnosti zastupnika

 1. Svaki član ima pravo baviti se svim sportovima koji se bave u klubu. Preduvjet je odgovarajuće članstvo u udruzi. Prava člana nisu prenosiva.
 2. Svaki član dužan je:
  a) aktivno podupirati Udrugu u ispunjavanju njezinih zadaća prema ovim Statutima
  b) pridržavati se odredbi ovih Statuta
  c) pridržavati se rezolucija organa udruge
  (d) savjesno obavljati preuzetu dužnost;
  e) Članovi udruge dužni su platiti članarinu na vrijeme. TSV-u se mora dodijeliti mandat SEPA izravnog terećenja u svrhu prikupljanja doprinosa. Iznos godišnjih naknada i njihov datum dospijeća određuje Opća skupština.

§ 6 Mjere

 1. Članovima koji krše statute ili propise odbora mogu se izreći sljedeće mjere ili koji se ponašaju na način koji je štetan za udrugu od strane odbora nakon prethodnog saslušanja:
  a) Upozorenje
  b) Referenca
  c) Zatvaranje / zabrana mjesta/dvorana
  d) Isključenje
  Konkretno, član može biti izbačen iz udruge ako pokaže nečasno ponašanje unutar ili izvan udruge. Smatra se da takvo ponašanje postoji posebno ako član sudjeluje u ekstremističkim ili drugim diskriminirajućim događajima ili pokazuje takav stav, npr. nošenjem ili pokazivanjem ljevičarskih/desničarskih ekstremističkih znakova i simbola, između ostalog, ili je član jedne od organizacija imenovanih ili usporedivih u skladu s člankom 2. ovih statuta.
 2. Odluka o mjerama iz točke (b) ), (c) i (d) obavješćuje se preporučenom poštom, navodeći razloge žalbe i dajući upute o načinu žalbe.
 3. U slučaju kršenja od strane članova Izvršnog odbora, Opća skupština djeluje na zahtjev najmanje 5% članova s pravom glasa.

§ 7 Prestanak članstva

Članstvo završava
(a) nakon smrti člana;
(b) dobrovoljnom ostavkom;
c) izbacivanjem iz udruge
Dobrovoljna ostavka daje se pisanom izjavom Izvršnom odboru. To je dopušteno samo na kraju kalendarskog tromjesečja uz otkazni rok od četiri tjedna. Izjava o ostavci maloljetnika do 14 godina zahtijeva potpis zakonskih zastupnika. Član može biti izbačen iz kluba zbog značajnih povreda zakonskih obveza, zbog teške povrede interesa udruge ili zbog grubog nesportskog ponašanja. Odbor odlučuje o isključenju. Prije donošenja odluke mora dati članu mogućnost da se izrazi usmeno ili pismeno, od člana se mora zatražiti da to učini u pisanom obliku s minimalnim otkaznim rokom od 10 dana. Odluka o isključenju mora biti opravdana u pisanom obliku ili poslana članu preporučenim pismom. Protiv odluke se može podnijeti žalba Općoj skupštini; mora se donijeti u pisanom obliku i u roku od tri tjedna od slanja odluke. Konačna odluka donosi Opća skupština. Član također može biti isključen ako je u zaostatku s plaćanjem doprinosa ili pristojbi u iznosu većem od šest mjesečnih doprinosa unatoč dvama pisanim podsjetnicima Izvršnog odbora. Odbor može odlučiti o isključenju samo ako su prošla tri mjeseca od drugog pisma opomene, koje mora sadržavati upućivanje na isključenje. Obveza plaćanja doprinosa, pristojbi i drugih usluga koje treba pružiti, a koje su dospjele, i dalje postoji u slučaju ostavke i isključenja.

§ 8 Organi Udruge

Organi udruge su:
a) Opća skupština
(b) V je stečen

§ 9 Upravni odbor

 1. Izvršni odbor u smislu članka 26. BGB sastoji se od:
  – predsjednik
  – potpredsjednik
  – blagajnik
  Udrugu u sudu i izvan njega zastupaju dva od tri spomenuta člana izvršnog odbora. Oni imaju pravo delegirati ovlasti u okviru proračuna.
 2. Proširena ploča sastoji se od:
  članovi izvršnog odbora u smislu članka 26. BGB (Njemački građanski zakonik)
  – službenik za medije i odnose s javnošću
  – pravni savjetnik
  – upravitelj mladih
  – savjetnik za osiguranje
  – predstavnik starijih građana,
  – počasni predsjednik
  – počasni član
  Redoviti nastavnici tjelesnog odgoja imaju savjetodavnu ulogu u proširenom umu. Prošireni odbor ostaje na dužnosti do novih izbora u skladu sa statutom. Pravo nastupa imaju samo članovi udruge koji su navršili 18 godina. Dopušten je ponovni izbor proširenog člana Upravnog odbora. Ako član proširenog odbora podnese ostavku tijekom mandata, prošireni odbor bira zamjenskog člana iz redova članova udruge, koji će privremeno preuzeti svoje dužnosti tijekom preostalog mandata člana koji odlazi u mirovinu. S druge strane, Opća skupština bira sljedeće:
  U parnim godinama
  – potpredsjednik
  – službenik za medije i odnose s javnošću
  – pravni savjetnik
  – savjetnik za industriju osiguranja
  U neparnim godinama
  – predsjednik
  – blagajnik
  – upravitelj mladih
  – predstavnik starijih građana

§ 10 Opća skupština

 1. Godišnja skupština održava se jednom godišnje do 31. svibnja.
 2. Izvanredna glavna skupština održava se ako to zahtijeva interes udruge i izvršni odbor je saziva ili ako 1/4 članova to zatraži u pisanom obliku izvršnom odboru, navodeći razloge.

§ 11 Odgovornost Redovne opće skupštine

 1. Redovna opća skupština posebno je odgovorna za:
  – Zaprimanje izvješća Izvršnog odbora
  – Zaprimanje izvješća revizora
  – Razrješenje i izbor izvršnog i proširenog upravnog odbora
  – Izbor revizora
  – Određivanje doprinosa, pristojbi i datuma njihova dospijeća
  -Dopune
  – Odluka o isključenju članova u žalbenim predmetima
  – Imenovanje počasnih članova i počasnih predsjednika
  – Odlučivanje o prijavama
  – Raspuštanje udruge
  – Sudjelovanja, članstva i sindikati s drugim organizacijama i klubovima ili prilikom napuštanja
  – Odobrenje zapisnika sa sjednica odgovarajuće prethodne Glavne skupštine.
  Nakon završetka, zapisnik je dostupan za uvid u bilo kojem trenutku u uredu i može se pogledati na web stranici udruge.

§ 12 Saziv općih skupština

Glavne skupštine sazivaju se objavljivanjem dnevnog reda u dnevnim novinama. Od datuma objave novina do datuma sastanka mora postojati razdoblje od najmanje 14 dana. Zahtjevi za izmjene i dopune Statuta moraju se dostaviti doslovno, navodeći odredbu koja se mijenja ili objaviti na internetu s istim rokom.

§ 13 Izvanredna opća skupština

Upravni odbor može u bilo kojem trenutku sazvati izvanrednu glavnu skupštinu. To se mora sazvati ako to zahtijeva interes udruge ili ako odbor u pisanom obliku zatraži sazivanje četvrtine svih članova, navodeći svrhu i razloge. Odredbe članka 10., 11., 12. i 14. statuta ovog udruženja primjenjuju se u skladu s tim na izvanrednu glavnu skupštinu.

§ 14 Postupak i rješavanje glavnih skupština

 1. Općom skupštinom predsjeda predsjednik Odbora ili, ako nije u mogućnosti prisustvovati, njegov zamjenik. Ako nijedan od tih članova odbora nije prisutan, sastanak imenuje vođu običnom većinom prisutnih članova.
 2. Opća skupština ima kvorum bez obzira na broj prisutnih članova. Odluke se donose običnom većinom prisutnih članova; U slučaju neodlučenog ishoda, odlučujuće je glasovanje predsjednika sastanka. Smatra se da suzdržani glasovi nisu bačeni. U slučaju izbora, 1/3 prisutnih članova mora se složiti kada traže tajno glasovanje. Izmjene statuta mogu se usvojiti samo uz većinu od 2/3 prisutnih članova. Za raspuštanje udruge potrebna je većina od 2/3 prisutnih članova udruge.
 3. O prijedlozima izmjena i dopuna statuta može se glasovati samo ako ih je izvršni odbor udruge primio u pisanom obliku četiri tjedna prije glavne skupštine. U pozivu na glavnu skupštinu moraju biti pismeno priopćeni s otkaznim rokom od 14 dana prije glavne skupštine ili se mogu pogledati u uredu udruge i objaviti na internetu.
 4. O sudjelovanju, članstvu i sindikatima u smislu § 2 (6) ovih statuta može se odlučivati običnom većinom.

§ 15 Dužnosti Izvršnog odbora

 • Uprava Udruge
 • Provedba rezolucija Opće skupštine
 • Zastupanje Udruge
 • Priprema, prezentacija proračuna i izvršenje nakon odluke
 • Prijem članova
 • Isključenje članova
 • Izrada i donošenje Poslovnika i etike
 • Imenovanje članova Izvršnog odbora u slučaju prijevremene ostavke
 • U slučaju važnih odluka o osobnom osoblju i temeljnih poslovnih pitanja te sudskih i izvansudskih pitanja, Izvršni odbor isključivo je odgovoran za odluke većinom glasova. Izvršni odbor o svojim aktivnostima izvješćuje Opću skupštinu.

§ 16 Zadaće Proširenog upravnog odbora

 1. Prošireni Upravni odbor donosi svoje rezolucije na sastancima koji se sazivaju u pisanom obliku. Prošireni odbor odlučuje o osnivanju novih odjela. Prošireni upravni odbor donosi svoje rezolucije običnom većinom. U slučaju neodlučenog ishoda odlučuje se o glasovanju predsjednika sjednice proširenog odbora. Organizira i nadzire aktivnosti odjela, predlaže voditelje odjela u Općoj skupštini i ima pravo osnivati odbore za posebne svrhe. Također može donijeti obvezujuća poslovnika.
 2. Sve važne rezolucije proširenog odbora bilježe se u dokazne svrhe i potpisuju ih tajnik i predsjedavajući sastanka.
 3. Moraju se održavati redoviti produženi sastanci odbora (najmanje tromjesečno), a dodatni produženi sastanci odbora mogu se sazvati u bilo kojem trenutku na zahtjev člana izvršnog odbora i/ili najmanje tri člana proširenog odbora.
 4. Prošireni odbor dužan je obavijestiti čelnike neovisnih odjela koji sami nisu članovi odbora. U tu su svrhu najmanje dva puta godišnje obaviješteni o važnim kadrovskim, organizacijskim i financijskim pitanjima te su pozvani na odgovarajuće sastanke.

§ 17 Pravo glasa i prihvatljivost

 1. Pravo glasa imaju samo obični članovi koji su navršili 16 godina. Pravo glasa može se ostvariti samo osobno, prijenos glasova putem punomoći nije moguć.
 2. Mogu se birati svi prirodni članovi koji su navršili 18 godina.

§ 18 Revizor

Opća skupština bira gotovinskog revizora na razdoblje od 1 godine. Oni ne mogu biti članovi Upravnog odbora ili odbora kojeg on imenuje. Reizbor je dopušten. Revizori moraju najmanje jednom u financijskoj godini pregledati blagajnu udruge, uključujući knjige i potvrde, te o tome pisanim putem izvijestiti odbor. Revizori podnose revizorsko izvješće Glavnoj skupštini i, ako se novčane transakcije pravilno provode, traže razrješenje blagajnika i ostalih članova Upravnog vijeća.

§ 19 Uredbe/smjernice

 1. Za provedbu statuta prošireni odbor može izdati poslovnik, propise o doprinosima i propise za korištenje sportskih objekata.
 2. O propisima/smjernicama odlučuje većina od 2/3 članova proširenog odbora. Osim toga, prošireni odbor može izdati daljnje propise/smjernice.
 3. Udruga može naručiti profesionalne porezne savjetnike/računovođe što je moguće isplativije u slučaju poreznog i računovodstvenog upravljanja obveznim zadacima koji se ne mogu obavljati na dobrovoljnoj osnovi.

§ 20 Upravljanje/Ured/Ostali zadaci

 1. Udruga može, rezolucijom izvršnog odbora, preuzeti administrativne poslove drugih sportsko orijentiranih klubova uz naknadu za troškove.
 2. Udruga nastoji zadržati mjesni ured vezan uz općinu Sylt.
 3. Udruga ima pravo održavati, promovirati, iznajmljivati ili stjecati nekretnine koje služe sportskoj i neprofitnoj orijentaciji. Rješenjem glavne skupštine udruga može iznajmiti ili iznajmiti nekretnine sportsko orijentiranim i neprofitnim klubovima na otoku Sylt, pod uvjetom da to služi povećanju profitabilnosti i ne ugrožava neprofitni status udruge.

§ 21 Uzimanje zapisnika o rezolucijama

Potrebno je izraditi zapisnik o rezolucijama glavnih skupština i upravnog odbora u kojem se navode mjesto, vrijeme i rezultati glasovanja. Ovi zapisnici su od predsjednika odbora. ili predsjednik sastanka i tajnik kojeg imenuje predsjednik odbora ili predsjednik sastanka u svakom slučaju
znak.

§ 22 Raspuštanje Udruge

O raspuštanju udruge može se odlučivati samo na glavnoj skupštini s većinom glasova navedenom u § 14 stavak (2) ovih statuta. U slučaju raspuštanja udruge, likvidaciju provode članovi upravnog odbora koji djeluju u vrijeme rezolucije o razdruživanju u smislu članka 26. BGB-a. U slučaju raspuštanja udruge ili prestanka njezinih prethodnih porezno povlaštenih svrha, imovina udruge prenosi se na općinu Sylt, koja će je koristiti izravno i isključivo u dobrotvorne svrhe navedene u stavku 2. stavka ovih statuta.

§ 23 Zaštita podataka

TSV Westerland prikuplja, obrađuje, pohranjuje, mijenja i prenosi osobne podatke i podatke o osobnim i činjeničnim okolnostima svojih članova i fizičkih osoba kako bi ispunio svoju zakonsku svrhu i zadaće. Kroz svoje članstvo i povezano priznavanje ovih statuta, članovi pristaju na pohranu, obradu, obradu, prijenos i korištenje osobnih podataka u okviru ispunjavanja zadaća i svrhe TSV-a. Bilo koja druga uporaba podataka (npr. prodaja podataka) nije dopuštena. U okviru zakonskih odredbi Saveznog zakona o zaštiti podataka, svaki član ima pravo na informacije o svojim pohranjenim podacima kao i na ispravak, brisanje ili blokiranje svojih podataka.

§ 24 Obrazac adrese

Zbog svrsishodnosti, posebno kako se ne bi narušila čitljivost, odredbe se jednako primjenjuju na sve osobe.

§ 25 Stupanje na snagu Statuta

Ove statute u sadašnjem obliku donijela je glavna skupština udruge 23.05.2023. godine. Istodobno, prethodni statuti od 15.06.2022. istječu.

Hans W. Hansen, predsjednik
Christopher Scharf, zamjenik predsjednika Upravnog odbora Predsjednik